Pytanie
Kto jest właściwym do wydania opinii w myśl art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. przed wydaniem przez starostę zezwolenia na prowadzenie odzysku osadów ściekowych w przypadku rolniczego ich wykorzystania, gdy gmina jest wytwórcą osadów ściekowych i wystąpiła z wnioskiem o wydanie ww. zezwolenia?
Czy w tym przypadku wójt sam opiniuje sobie wniosek?