Na terenie zabudowy jednorodzinnej właściciel zlokalizowanego na parterze budynku pubu (4 stoliki) na terenie swojej działki, w miejscu pełniącym dotychczas funkcję ogrodu, ustawił 6 stolików z parasolami tworząc w ten sposób ogródek piwny. Taki ogródek jest uciążliwy dla sąsiadów, ze względu na indywidualną przydomową rekreację w ogródkach domów, która jest zlokalizowana na wysokości powstałego ogrodu piwnego. Ogródek został zlokalizowany na utwardzonym od lat terenie.
Jaki organ jest właściwy, aby zająć się kwestią powstałego ogródka piwnego i próbą jego likwidacji?

Przede wszystkim wskazać należy, że "ogródek piwny" składający się z ustawionych na otwartej przestrzeni sześciu stolików zadaszonych parasolami nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) - dalej pr. bud. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 1 pr. bud. obiektami budowlanymi są wyłącznie budynki, budowle i obiekty małej architektury, do których nie można zaliczyć wolnostojących stolików. W sprawie ewentualnej likwidacji ogródka nie będą więc właściwe organy administracji architektoniczno – budowlanej ani organy nadzoru budowlanego. Kompetencje tych organów określają bowiem przepisy art. 80-89 pr. bud. oraz przepisy wykonawcze do pr. bud. i wiążą się one ściśle z funkcją budowlaną wskazaną w art. 1 pr. bud., która nie występuje w przedstawionym stanie faktycznym. Organy administracji architektoniczno – budowlanej ani organy nadzoru budowlanego nie są więc uprawnione do podejmowania jakichkolwiek działań w zaistniałej sytuacji.
Ochrona porządku, bezpieczeństwa i spokoju publicznego, do których nawiązuje pytanie, leży natomiast w kompetencji innych organów. W szczególności, w przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g. oraz ewentualnie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) - dalej u.w.t.p.a. w zakresie prowadzonej w ogródku sprzedaży alkoholu. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z ww. przepisami, a także w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązani są zawiadomić niezwłocznie właściwe organy administracji publicznej (zob. m.in. art. 78 u.s.d.g.). W opisanej sprawie wskazanym więc będzie w pierwszej kolejności wystąpienie do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Dorota Dorska