Pytanie
Pytanie dotyczy kompetencji starosty. Wodociągi posiadają instalację - ujęcie wody podziemnej i powierzchniowej. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś., urządzenie do poboru wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1100 m3 podlega marszałkowi województwa. Z tego powodu marszałek przesłał zgodnie z właściwością wniosek do starosty, bo pobór jest mniejszy niż 1100 m3. Jednakże na ujęciu wód powierzchniowych piętrzenie wód jest powyżej 1 m, co jest już w kompetencji marszałka. Zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., marszałek wydaje pozwolenia wodnoprawne na instalację mogącą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskane woda z ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych łączą się.
Zatem, czy jest to jedna instalacja i wszystkie pozwolenia wodnoprawne powinien wydawać marszałek?
Czy to dwie odrębne instalację, mimo że są dwa źródła poboru wody?
Czy ma zastosowanie przepis art. 140 ust. 2 pkt 5c pr. wod.?