Pytanie
W działalności spółki występują transakcje, gdzie zachodzi potrzeba przeliczenia kwot wyrażonych na fakturach w walutach obcych na PLN. Przepisy (art. 31a u.p.t.u.) uzależniają właściwy do przeliczenia kurs waluty obcej od momentu powstania obowiązku podatkowego (na gruncie VAT) od danej transakcji. Zgodnie z art. 19a ust. 1 u.p.t.u., po 1 stycznia 2014 r. podstawowa zasada określająca moment powstania obowiązku podatkowego w VAT stanowi, iż powstaje on z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli całość dostawy jest zafakturowana jedną fakturą, stosujemy zgodnie z przepisami art. 31a u.p.t.u. średni kurs danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Ze względu na specyfikę produkcji, dostawa często przesyłana jest do spółki w kilku częściach. Daty dostawy są różne, czasami też dotyczą innego miesiąca. Dostawa fakturowana jest jednak jedną zbiorczą fakturą.
Jaki kurs nabywca powinien przyjąć do przeliczenia kwoty faktury, jeżeli jest kilka dat określających powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy?
Żaden system finansowo-księgowy nie pozwoli wprowadzić do jednej faktury różnych dat sprzedaży do kilku dostaw, a co za tym idzie również różnych kursów.