Pytanie
Jaki jest zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo pożarowe właściciela, zarządcy, a jaki użytkownika obiektu?
Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowych odpowiada na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej w całości lub w części - zarządca lub użytkownik.
W jakiej części - za co, jeśli nie określono zakresu w umowie? W § 4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, podając obowiązki wskazano właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków - czy ta kolejność coś oznacza? Czy w pierwszej kolejności odpowiada właściciel, później użytkownik? Czy poprawne jest twierdzenie, że właściciel odpowiada za zaopatrzenie wodne, drogi pożarowe? Kto odpowiada za zapewnienie bezpiecznej ewakuacji, a kto za przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego? Co jeśli obiekt kwalifikuje się jako zagrażający życiu, a także nie spełnia wymagań nośności ogniowej (REI)? W jakim stopniu należy oczekiwać od właściciela, a w jakim od wynajmującego działań dostosowawczych lub zamiennych (w drodze odstępstwa wydanego przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego)? Na czyje zlecenie powinna być wykonana ekspertyza? W przypadku kontroli PSP, kto zostałby zobowiązany do podjęcia powyższego? Do kogo wystosowano by zarządzenie pokontrolne (trudno wymagać by użytkownik przebudowywał nie swój obiekt lub sam występował do KW PSP)? W wypadku pożaru i utraty życia lub zdrowia kto, dlaczego i w jakim zakresie poniósł by odpowiedzialność? Czy któraś ze stron właściciel, wynajmujący może wezwać do podjęcia działań (mających na celu usunięcie zagrożenia życia, podniesienia nośności ogniowej lub zapewnienia zaopatrzenia wodnego)? Czy ma to wpływ na późniejszy zakres odpowiedzialności? Czy wynajmujący, szczególnie gdy podjął już jakieś działania i poniósł koszty może domagać się zwrotu lub odliczyć je od opłaty za najem? Czy właściciel może odmawiać najemcy woli podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pożarowego i poniesienia ich kosztów, które później byłyby odliczone od opłaty za wynajem?