Pytanie
Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie z wolnej ręki na zastępstwo procesowe a osoba realizująca je, nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wobec tego jaki dokument ma złożyć wykonawca w odpowiedzi na "aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert"?
Czy osoba fizyczna takiego dokumentu nie musi składać?
Czy zamawiający nie powinien go żądać od osoby fizycznej?