Pytanie
Urząd miasta w ramach budżetu obywatelskiego zamierza wybudować boisko sportowe o wartości powyżej 3500 zł, na gruncie spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia i urząd miasta wyrażają zamiar podpisania umowy o współpracę przy realizacji zadania oraz w umowie tej określono zasady wzajemnych obowiązków przy realizacji zadania i korzystania przez spółdzielnię i mieszkańców miasta z boiska sportowego. Realizacja zadania nastąpi ze środków własnych miasta. Strony tj. urząd miasta i spółdzielnia traktują boisko sportowe po jego wybudowaniu ze środków miasta jako własność spółdzielni zgodnie z art. 235 k.c. Po wybudowaniu obiektu miasto przysługuje roszczenie o rekompensatę za poniesione nakłady jeśli spółdzielnia nie wywiąże się z swych obowiązków określonych w umowie. Po wybudowaniu boisko sportowe zostanie zaewidencjonowane w ewidencji księgowej jednostki budżetowej miasta, która będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami prawa - nie krócej niż 10 lat. Po okresie całkowitego zamortyzowania się boiska sportowego i upływu terminu na jaki została zawarta umowa współpracy ze spółdzielnią, jednostka budżetowa miasta, na której stanie majątkowym znajduje się boisko całkowicie zamortyzowane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wyksięguje boisko ze swego stanu majątkowego. W protokole zdawczo-odbiorczym dla spółdzielni określona bedzie wartość brutto nakładów na wybudowanie boiska.
Czy sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego po okresie obowiązywania umowy i całkowitym zamortyzowaniu się boiska sportowego i jego podpisanie przez miasto i spółdzielnię będzie wystarczającym udokumentowaniem wyksięgowania wartości boiska z ewidencji księgowej środków trwałych czy też należy sporządzić jeszcze inny dokument?
Zgodnie z opinią radcy prawnego, nie może to być umowa darowizny, gdyż obiekt wybudowany na gruncie będącym własnością spółdzielni z przepisów kodeksu cywilnego - staje się jej własnością. Miasto natomiast pozbywa się majątku.