Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa posiada grunty własne zabudowane budynkami mieszkalnymi zakupione od osób prywatnych w latach 60. (sfinansowane przez spółdzielnię i niedoliczone do kosztów budowy budynku) - 4 działki. Grunty te zgodnie z ówczesnymi przepisami były ujęte w ewidencji pozabilansowej. Po zmianie ustawy o rachunkowości w 2003 r. grunty te zostały wprowadzone do ewidencji bilansowej w wartości ustalonej w oparciu o wykonane w tym czasie operaty szacunkowe zapisem Wn Grunty własne, Ma Fundusz zasobowy. Spółdzielnia również w 2007 r. przekształciła wieczyste użytkowanie gruntu jednej działki w prawo własności ponosząc koszty, którymi nie obciążyła mieszkańców budynku posadowionego na tej działce. W związku z obecną możliwością wyodrębniania się lokali spółdzielnia chce odzyskać środki zaangażowane w zakup i przekształcenie gruntu w momencie złożenia wniosku przez użytkowników lokali o takie przekształcenie.
Jaką wartością winna obciążyć lokale, które będą się wyodrębniać?
Czy wartością historyczną księgową, czy zlecić wykonanie nowych operatów szacunkowych, zaktualizować wartość i dopiero rozliczyć na użytkowników lokali w budynkach posadowionych na tych działkach?