Pytanie:
Czy w związku z tym oprócz podpisu pracownika składającego ślubowanie powinna znajdować się jakaś adnotacja kierownika jednostki lub sekretarza (i ich podpis), że ślubowanie złożono w ich obecności albo potwierdzenie przez kierownika/sekretarza własnoręczności podpisu pracownika, czy dla prawidłowości wystarczy wyłącznie treść ślubowania z art. 18 ust. 1 i pod nim podpis zatrudnianego pracownika?

Odpowiedź:
Przepisy nie określają treści dokumentu potwierdzającego złożenie ślubowania, ale w dokumencie tym warto zapisać dane pracownika przyjmującego ślubowanie oraz datę złożenia ślubowania.

 

Powołany w pytaniu przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s. ani inne przepisy tej ustawy nie precyzują, jaką treść powinno mieć potwierdzenie złożenia ślubowania. Należy więc uznać, że akt ten powinien być zasadniczo dokonany ustnie (tj. samo złożenie ślubowania, właściwie wypowiedzenie formuły ustawowej przez urzędnika), natomiast dla potwierdzenia można wskazać datę oraz dane przyjmującego ślubowanie, natomiast nie jest potrzebny podpis przyjmującego ślubowanie (tj. sekretarza lub kierownika jednostki).
Dokument ten może mieć następującą treść:

"Dnia ....... r. Pan/Pani (imię i nazwisko urzędnika) złożył/a w obecności (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) ślubowanie o treści wskazanej w art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (alternatywnie można zapisać samą treść roty ślubowania)." (podpis składającego ślubowanie)