Pytanie
Gmina wystawia faktury VAT na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tytułu najmu lokali komunalnych. Faktury są wystawiane z uwagi na korzystanie ze zwolnienia ewidencjonowania usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek na kasie fiskalnej. Sprzedaż dotycząca czynszu korzysta ze zwolnienia, media (woda, ścieki, nieczystości stałe) opodatkowane stawką 7%, centralne ogrzewanie - 22%.
Jaką stawką podatku VAT - 7% czy 8% - należy opodatkować media za grudzień 2010 r.?
Obowiązek podatkowy powstaje w styczniu 2011 r.?
Czy gmina, wystawiając faktury VAT dla każdego z najemcy ma obowiązek doręczenia oryginałów tych faktur?
Każdy najemca ma zawartą umowę gminą.