Pytanie:
Czy usługa zorganizowania praktyki zawodowej jest opodatkowana VAT w wysokości 23%, czy też należy zastosować zwolnienie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 u.p.t.u.?
Czy w przypadku, gdy w umowie została określona kwota za wykonanie tej usługi bez określenia czy jest to kwota netto czy brutto, to w jaki sposób należy tę kwotę traktować?

 


Odpowiedź:
W opisanej sprawie do ustalenia są dwie kwestie:
1. czy świadczą Państwo usługi kształcenia zawodowego oraz
2. czy środki pochodzące z zakładu aktywności zawodowej są środkami publicznymi.
W mojej opinii, w sprawie należy rozważać możliwość zastosowania zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Uzasadnienie:
Przepisy u.p.t.u. zwalniają z opodatkowania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
Środki jakimi dysponuje zakład aktywności pochodzą, jak Państwo wyjaśniają z Zakładowego Funduszu Aktywności. W przepisach § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850) czytamy, że w ramach kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą być finansowane szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu.
Szkolenie zatem, zostanie sfinansowane środkami z PFRON. Organy podatkowe w indywidualnych przepisach prawa wyjaśniają, że w takim przypadku zwolnienie z opodatkowania może być stosowane. Takich wyjaśnień udzielił np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 maja 2011 r., IBPP1/443-303/11/AW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 7 kwietnia 2011 r., ILPP4/443-109/11-3/EWW.
Drugą kwestia, jaka wymaga wyjaśnienia, jest to, czy świadczone przez Państwa usługi, tj. organizacja praktyk zawodowych stanowi usługi kształcenia zawodowego. Celem wyjaśnienia tej kwestii należy sięgnąć do interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2012 r., PT4/033/2-3/9/EFL72012/PT-298. Minister w interpretacji wyjaśnia: dla uznania, czy dana usługa spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy odnieść się do art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011, str. 1). Zgodnie z jego treścią, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.
Organizowane przez Państwa praktyki zawodowe, jak wynika z opisu sytuacji, mają na celu uzyskanie wiedzy branżowej – z zakresu ochrony minia i osób. W mojej opinii, zatem warunki opisane ustawą do stosowania zwolnienia są spełnione.
Jeżeli chodzi o kwestię ustalenia ceny netto/ brutto – to o ile nie zostanie podpisany aneks do umowę regulujący tę kwestię uznałabym, że otrzymana kwota jest kwotą brutto. Podstawą opodatkowania jest bowiem, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Państwo zapłatę tę, mają ustaloną w drodze umowy w konkretnej kwocie.