W świetle art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p. osoba dokonująca zgłoszenia do rejestracji zwierząt egzotycznych ma 14 dni na złożenie wniosku.

Jak powinien postąpić organ w przypadku, gdy strona złoży wniosek po tym terminie, a wszystkie przesłanki wskazują na to, że okaz ma legalne pochodzenie?

Jaką karę może zastosować starosta?

Jeśli podmiot dokonujący zgłoszenia do rejestracji okazu do wniosku dołącza wszystkie wymagane dokumenty, które potwierdzają jego legalne nabycie organ może odstąpić od ukarania właściciela zwierzęcia, jeśli naruszenie dwutygodniowego okresu, w którym posiadacz zwierzęcia powinien zgłosić przedmiotowy wniosek nie wynika z umyślnego uchylania się od obowiązku rejestracji okazu. Organ może więc przyjąć wytłumaczenie, że zwłoka w złożeniu wniosku wynikała np. z niewiedzy posiadacza zwierzęcia.
O tym, czy organ dokonujący rejestracji zwierzęcia egzotycznego zastosuje sankcję, o której mowa w art. 127 ust. 3 u.o.p., zależy wyłącznie od organu. Przesłanką przemawiającą za ukaraniem może być długość opóźnienia oraz warunki, w jakich organ dowiedział się o naruszeniu obowiązku, o którym mowa w art. 64 ust. 5 u.o.p.

Moim zdaniem, w opisanym przypadku, starosta może odstąpić od ścigania posiadacza zwierzęcia w związku ze zwłoką w złożeniu wniosku o rejestrację zwierzęcia.

Alicja Brzezińska