Pytanie
Nauczyciel dyplomowany dostał wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, rozwiązanie nastąpi w dniu 31 stycznia 2014 r. Pracownik nabył prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 KN. Poinformował nas, że po rozwiązaniu stosunku pracy na taką emeryturę przejdzie.
Jaka więc powinna być wpisana podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy?