Pytanie
Jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwie pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania stopnia awansu na stopień nauczyciela kontaktowego, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN?
Czy podać art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., czy art. 10 ust. 2 KN?
Czy w ogóle nauczyciel musi mieć wystawione świadectwo pracy w przypadku, gdy umowa kończy się 31 sierpnia, a od 1 września będzie zatrudniony na czas nieokreślony jako nauczyciel kontraktowy?