Pytanie:
Jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwie pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania stopnia awansu na stopień nauczyciela kontaktowego, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN?
Czy podać art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., czy art. 10 ust. 2 KN?
Czy w ogóle nauczyciel musi mieć wystawione świadectwo pracy w przypadku, gdy umowa kończy się 31 sierpnia, a od 1 września będzie zatrudniony na czas nieokreślony jako nauczyciel kontraktowy?

 

Odpowiedź:
Na świadectwie pracy w miejscu "rozwiązanie stosunku pracy" należy podać nie tylko numer artykułu k.p., lecz również odpowiedni paragraf czy punkt tego przepisu lub inny przepis będący podstawą rozwiązania umowy, np.:
- art. 30 § 1 pkt 1 k.p. – przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
- art. 30 § 1 pkt 2 k.p. – przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownika lub pracodawcy,
- art. 30 § 1 pkt 3 w zw. z art. 52 § 1 pkt 1 k.p. – przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
- art. 30 § 1 pkt 4 k.p. – jeśli umowa rozwiązuje się wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta, np. w przypadku umów na czas określony, na zastępstwo czy na okres próbny,
- art. 30 § 1 pkt 5 k.p. – jeśli umowa rozwiązuje się wraz z wykonaniem pracy, do której wykonania była zawarta,
- art. 30 § 1 pkt 3 w zw. z art. 52 § 1 pkt 2 k.p. – przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Zatrudnienie nauczyciela na czas określony następuje na podstawie przepisów KN, jednak w przypadku umów na czas określony KN nie zawiera odrębnej regulacji co do zakończenia stosunku pracy. Dlatego na świadectwie pracy należy wpisać w tym wypadku art. 30 § 1 pkt 4 k.p.
Pracownikowi, który pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca wydaje jedno zbiorcze świadectwo pracy obejmujące wszystkie zakończone umowy w okresie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z tych umów. Jeśli jednak po zakończeniu umowy terminowej podpisana zostanie umowa na czas nieokreślony, wówczas zasada o niewydawaniu z każdej umowy świadectwa pracy nie ma zastosowania i nauczycielowi należy wydać świadectwo pracy z dniem 31 sierpnia.

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 IX 2019 r.]