Pytanie
Jaką opłatę skarbową należy pobrać za pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą?
Projekt obejmuje 2 zbiorniki fermentacyjne, zbiornik pofermentacyjny, budynek techniczny, zasobnik mechaniczny, 2 zbiorniki typu "Laguna", kontener z agregatem kogeneracyjnym, silosy magazynowe otwarte na kiszonkę (4 szt.), kontenerową stacja transformatorowa, zbiornik wody przeciwpożarowej, sieć wody technologicznej, cieplnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej i budowę zjazdu z działki drogowej.
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Mamy tutaj do czynienia z budową kilku obiektów budowlanych. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Uzasadnienie
Zgodnie przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - dalej u.o.s., opłacie skarbowej nie podlegają wnioski o podjęcie określonych czynności urzędowych, lecz dopiero "efekt" tych wniosków. Przepis art. 1 ust. 1 u.o.s. precyzuje bowiem, że opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Niemniej jednak opłatę skarbową wnosi się już przy składaniu wniosku o wydanie stosownej decyzji (podjęcie czynności urzędowej).
Stawki opłaty skarbowej od pozwoleń na budowę określone są w część III załącznika do u.o.s. (Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia) pod pozycją 9.
Mamy tutaj do czynienia z budową kilku obiektów budowlanych. Przypomnieć więc tutaj należy, że w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Na wstępie należy zauważyć, że w przepisach u.o.s. określono odrębnie stawką dla "budowli związanych z produkcją rolną". Wydaje się jednak, że produkcja biogazu – z komponentów rolniczych (gnojowicy, etc.) - nie jest produkcją rolniczą. Dlatego moim zdaniem budowle biogazowni rolniczej nie są budowlami związanymi z produkcją rolną.
Dwa zbiorniki fermentacyjne, zbiornik pofermentacyjny – trzy razy 155 zł (stawka właściwa dla "innych budowli").
Budynek techniczny – 14 zł (wedle stawki właściwej dla "budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym").
Zasobnik mechaniczny – nie wiem, jaki jest dokładnie charakter (cechy) powyższego urządzenia. Zapewne będzie tu kwota 91 zł (wedle stawki właściwej dla "urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym"). Aczkolwiek nie wykluczam, że w ogóle nie będzie tu opłaty skarbowej, z racji tego, że być może nie jest to w ogóle budowla (obiekt budowlany).
Dwa zbiorniki typu "Laguna" – dwa razy 155 zł (stawka właściwa dla "innych budowli").
Kontener z agregatem kogeneracyjnym - nie wiem, jaki jest dokładnie charakter (cechy) powyższego urządzenia. Zapewne będzie tu kwota 91 zł (wedle stawki właściwej dla "urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym"). Aczkolwiek nie wykluczam, że w ogóle nie będzie tu opłaty skarbowej, z racji tego, że być może nie jest to w ogóle budowla (obiekt budowlany).
Silosy magazynowe otwarte na kiszonkę (4 szt.) - cztery razy 155 zł (stawka właściwa dla "innych budowli").
Kontenerowa stacja transformatorowa - nie wiem, jaki jest dokładnie charakter (cechy) powyższego urządzenia. Zapewne będzie tu kwota 91 zł (wedle stawki właściwej dla "urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym"). Aczkolwiek nie wykluczam, że w ogóle nie będzie tu opłaty skarbowej, z racji tego, że być może nie jest to w ogóle budowla (obiekt budowlany).
Zbiornik wody p.poż. – 155 zł (wedle stawki dla "innych budowli").
Sieć wody technologicznej, cieplna, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej – cztery razy 105 zł (wedle stawki właściwej dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł).
Budowa zjazdu z działki drogowej – 105 zł (jw.).
Adam Bartosiewicz