Wnioskodawca wystąpił o wydanie w jednej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie awaryjnego otworu studziennego oraz zlikwidowanie zużytego otworu studziennego na terenie komunalnego ujęcia wody. Jaką należy pobrać opłatę skarbową? 217 zł czy 2 razy po 217 zł?
Nie mamy tutaj do czynienia z różnymi "rodzajami działalności" określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. Pozwolenie opiewać będzie na budowę urządzenia wodnego. Nie mamy tu zaś do czynienia z różnymi rodzajami sytuacji, dla których wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. W związku z tym należałoby pobrać opłatę skarbową w kwocie "tylko" 217 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - dalej pr. wod., właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast na "szczególne korzystanie z wód" wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z przepisami art. 37 pkt 1 oraz pkt 4 pr. wod. szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w tym m.in.:
1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
Pozwolenia wodnoprawne wymagane są także na wykonanie urządzeń wodnych.
W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z wykonaniem jednego urządzenia wodnego oraz z "rozbiórką" (zlikwidowaniem) innego urządzenia wodnego.
Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - dalej u.o.s., stanowi, że opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). W części III załącznika do u.o.s. - zawierającego stawki opłaty skarbowej i zwolnienia od tej opłaty - wskazuje się, że stawka opłaty dla wydania pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł (pozycja 24 części III załącznika do u.o.s.). Jednocześnie pod pozycją 45 części III załącznika do u.o.s. stanowi się, że "w przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - stawka opłaty za każdy rodzaj działalności wynosi 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)".

Adam Bartosiewicz