Pytanie
Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za dany miesiąc 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie pracownika jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych.
Jaką kwotę wolną od potrąceń pracodawca powinien zastosować dla wynagrodzenia wypłaconego w styczniu 2014 r., a należnego za grudzień 2013 r.?
W tej kwestii istnieją dwa odmienne stanowiska. Stanowisko Biura Krajowej Rady Komorniczej z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym (KRK/IV/117/11). Według tego stanowiska wyliczenie dokonuje się za miesiąc, którego dotyczy, a nie w miesiącu, w którym jest wypłacane. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP. Według tego stanowiska pracodawca zobowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.
Które z powyższych stanowisk powinno się stosować?
Które z tych stanowisk jest poprawne?
Czy stosując stanowisko Biura Krajowej Rady Komorniczej pracodawca narazi się Państwowej Inspekcji Pracy z uwagi na zaniżenie wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za grudzień 2013 r.?
Czy stosując stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy pracodawca narazi się Państwowej Inspekcji Pracy z uwagi na zaniżenie przekazanego do kancelarii komorniczej zajętego wynagrodzenia?
Jakie są konsekwencje wyboru błędnego stanowiska, czy to po stronie Głównego Inspektoratu Pracy czy to po stronie Biura Krajowej Rady Komorniczej?