Jaka jest różnica pomiędzy parkingiem a zatoką parkingową?
Zatoka parkingowa jest rodzajem parkingu, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - dalej r.w.t.d.p.
Ustawa - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę m.in. budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie oraz zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych (art. 29 ust. 1 pkt 10 i 11 pr. bud.).
Przepisy techniczno-budowlane, przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t. nie definiują pojęcia "parking"; nie posługują się również tym pojęciem. Parkingi są to wyznaczone miejsce służące do parkowania pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji (www.wikipedia.org). Rodzajem parkingów są zamknięte lub otwarte garaże wielopoziomowe (§ 102 r.w.t.), oprócz tego przepisy posługują się pojęciem "miejsca postojowe" / "stanowiska postojowe" (§ 18 r.w.t.).
Natomiast w świetle § 110 r.w.t.d.p. droga w zależności od potrzeb może być wyposażona w obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu; do obiektów tych i urządzeń zalicza się m.in. zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania. Obiekty te mogą znajdować się w obrębie korony lub poza koroną drogi w zależności od ich przeznaczenia. Rozporządzenie nie definiuje bliżej powyższych pojęć, ustala jednak podstawowe wymogi dla zatok postojowych. Mianowicie zgodnie z § 118 r.w.t.d.p. na drodze klasy GP i drogach niższych klas, poza terenem zabudowy, dopuszcza się usytuowanie zatoki postojowej w obrębie korony drogi, gdy nie ma warunków do wykonania parkingu poza nią. Na drodze zaliczonej do sieci dróg międzynarodowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz na drodze o prędkości miarodajnej nie mniejszej niż 80 km/h, zatoka postojowa powinna być oddzielona od jezdni bocznym pasem dzielącym o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m. Boczny pas dzielący powinien być odsunięty od krawędzi jezdni o 0,50 m. Zatoka postojowa powinna mieć co najmniej 2 stanowiska postojowe, a pojazdy stojące w zatoce nie powinny ograniczać widoczności urządzeń drogi mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Ustala się także parametry zatoki postojowej zarówno na terenie zabudowy jak i poza terenem zabudowy. Na ulicy klasy G i ulicach niższych klas zatoki postojowe dla samochodów osobowych można wykonywać przy jezdni. W zależności od warunków zagospodarowania, miejsca postojowe mogą być w stosunku do krawędzi jezdni równoległe, prostopadłe lub ukośne. Na nowych ulicach klasy G zatoka postojowa powinna być oddzielona od jezdni pasem manewrowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m.
W świetle powyższego można wyprowadzić wniosek, iż zatoki parkingowe są to parkingi zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, do których mają zastosowanie zacytowane przepisy r.w.t.d.p.

Magdalena Laskowska