Odpowiedź:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 u.g.o.o.o. pozwalające na przetwarzanie odpadów o masie przekraczającej 400 Mg dotyczy przetwarzania odpadów w skali roku i obejmuje wszystkie rodzaje odpadów, jakie zostały objęte daną decyzją.

Uzasadnienie:
Artykuł 46 ust. 1 u.g.o.o.o. zobowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, który wystawia dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiada zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.), pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg, do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego. Powyższy przepis nie uzależnia obowiązku przeprowadzenia audytu od masy odpadów opakowaniowych potwierdzonych dokumentami DPO i DPR ani do zezwolenia odnoszącego się jedynie do odpadów opakowaniowych, ale do potencjalnej masy wszystkich rodzajów odpadów objętych zezwoleniem na ich przetwarzanie. W związku z tym jeżeli przedsiębiorca posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów i w ramach tego zezwolenia wystawia dokumenty DPO i DPR, to jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego, nawet jeśli wystawi dokumenty DPO i DPR np. łącznie na masę tylko 1 Mg.

Artykuł 47 ust. 1 u.g.o.o.o. wskazuje, że audyt może być przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1). Lista weryfikatorów EMAS jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 26.01.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów