1. Centrum obsługi podatników
Utworzenie centrów obsługi przewidują przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej – dalej u.a.p. Określa ona m.in. zasady obsługi i wsparcia podatnika.
Obsługa i wsparcie podatników to działania polegające na udzielaniu pomocy w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych, realizowane w szczególności przez:
- zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej oraz podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym,
- centrum obsługi oraz przez asystenta podatnika.
Od 1 września 2015 r. w ramach wspomnianej obsługi i wsparcia w centrum obsługi podatnik może liczyć na pomoc w zakresie:
a) przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą,
b) przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach,
c) zapewnienia stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego,
d) informowania o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.
Uwaga!
Zadania polegające na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego realizuje każde centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.
 
2. Baza Wiedzy Administracji Podatkowej
Jednolitą i powszechnie dostępną informacje podatkową ma zapewnić Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, do której dostęp, w założeniu od 1 stycznia 2016 r., jest możliwy za pośrednictwem portalu podatkowego.
W bazie tej zamieszcza się w szczególności:
– interpretacje ogólne oraz zanonimizowane interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego,
– zanonimizowane orzeczenia sądów i trybunałów, istotne w zakresie przepisów prawa podatkowego,
– broszury informacyjne w sprawach podatków.
Administratorem bazy jest dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej.
 
3. Zakładanie i obsługa firmy w centrum obsługi
3.1. Rejestracja CEIDG możliwa na samodzielnym stanowisku komputerowym
Z informacji zamieszczonych na stronach urzędów skarbowych, w których funkcjonują centra obsługi wynika, że pracownicy Administracji Podatkowej przyjmują podania i deklaracje, wydają zaświadczenia, a także informują podatników o ich prawach i obowiązkach. Warto pamiętać, że sposób działania centrów obsługi jest zestandaryzowany. Oznacza to, że podatnicy w każdym z nich mogą skorzystać z takich samych rozwiązań, według jednakowych standardów.
Dodatkowo można załatwić sprawy związane z rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i obsługą systemu e-PUAP. Centra obsługi w założeniu mają ułatwić przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji Podatkowej, Służby Celnej oraz ZUS.
Uwaga!
Centra obsługi wyposażono w samodzielne stanowiska komputerowe. Na stanowiskach tych podatnicy mają dostęp do Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów i e-PUAPu. Co ważne, mogą też zarejestrować działalność gospodarczą.
Składając wniosek do CEIDG warto pamiętać, że integralną częścią tego wniosku jest żądanie:
a) wpisu albo zmiany wpisu do rejestru REGON,
b) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego NIP,
c) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany ZUS albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników,
d) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Do wniosku przedsiębiorca może też dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne dla celów VAT (art. 25 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm. – dalej u.s.d.g.).
3.2. Przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
Poza wspomnianym zgłoszeniem dla celów składek ZUS, przedsiębiorcy mają możliwość składania w urzędzie skarbowym także dokumentów rozliczeniowych. Od 1 września 2015 r. obowiązują bowiem zmiany w zakresie składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
Zgodnie z przepisami art. 43a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – dalej u.s.u.s., płatnik składek może w wymaganym terminie przekazać bezpośrednio do ZUS lub urzędu skarbowego, w którym jest prowadzone centrum obsługi:
a) zgłoszenie płatnika składek,
b) zmianę danych w zgłoszeniu płatnika składek,
c) zgłoszenie wyrejestrowania płatnika składek,
d) zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych,
e) wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych,
f) deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne.
Uwaga!
Wymienione wyżej dokumenty urząd skarbowy przekaże do ZUS nie później niż w następnym dniu roboczym, licząc od dnia wpływu tych dokumentów. Poza tym, w razie skorzystania z pośrednictwa centrum obsługi, za datę złożenia dokumentów do ZUS uważa się dzień złożenia tych dokumentów do urzędu skarbowego.
Dokumenty przekazywane do urzędu skarbowego, w którym jest prowadzone centrum
obsługi, składa się w formie:
• wydruku z oprogramowania (art. 47a ust. 1 u.s.u.s.) albo
• dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru w przypadku płatników składek rozliczających składki nie więcej niż za 5 osób (art. 47a ust. 2 i 3 u.s.u.s.) albo
Podobne zmiany dotyczą dokumentów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgodnie z przepisami art. 77 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z., zgłoszenia kierowane do ZUS, mogą być w terminie określonym dla złożenia tych zgłoszeń składane do urzędu skarbowego, w którym jest prowadzone centrum obsługi. Chodzi tu o zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenia o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego szczegółowo wymienione w art. 74-76a u.ś.o.z.

Podobnie jak przy ubezpieczeniach społecznych, zgłoszenia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urząd skarbowy przekazuje do ZUS nie później niż w następnym dniu roboczym, licząc od dnia wpływu tych dokumentów. Za datę złożenia zgłoszenia do ZUS uważa się dzień złożenia tego zgłoszenia do urzędu skarbowego.

(...)