Pytanie
Spółka podpisała 2 umowy kredytowe - inwestycyjne z bankiem. Kwota kredytu "A" została przelana na konto bieżące Spółki, z którego to konta Spółka na bieżąco korzysta, otrzymując wpłaty od kontrahentów oraz dokonuje bieżących płatności. Z powyższego konta m.in. są opłacane wydatki dotyczące realizacji inwestycji.
Kredyt "B" jest uruchamiany etapami, do wysokości wnioskowanej kwoty przez Spółkę. Wysokość wnioskowanej kwoty jest uzależniona od potrzeb związanych tylko i wyłącznie z realizacją inwestycji na podstawie np. faktur proforma.
Koszty kredytu "A" tj. prowizja oraz odsetki, Spółka zaksięgowała w ciężar kosztów w momencie poniesienia. Koszty kredytu "B" tj. prowizji oraz odsetek powiększą w przyszłości wartość początkową ST, w momencie oddania do użytkowania.
Czy Spółka prawidłowo zaksięgowała koszty kredytów?