Energetyka odnawialna staje się coraz bardziej popularną dziedziną w kręgach inwestorów. Inwestycje w pozyskiwanie zielonej energii są dość kosztowne. Podstawowym pytaniem, jakie zadaje sobie inwestor, to, gdzie, w sposób jak najbardziej korzystny, pozyskać fundusze na realizację projektu. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 z funduszy europejskich na rozwój energetyki odnawialnej przeznaczono ogółem ponad 2,1 mld euro.

Są to środki z Programu Infrastruktura i Środowisko, priorytetów IX i X, przeznaczone wyłącznie na rozwój różnych technologii OZE. Głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest wartość finansowa projektu, w większości przypadków powyżej 20 mln zł. Uzyskane środki mają charakter pomocy bezzwrotnej. Wsparcie finansowe produkcji energii elektrycznej i ciepła można uzyskać w ramach Działania 9.4. Kwalifikują się tu projekty dotyczące budowy elektrowni wiatrowych, wodnych czy biogazowni, ale też sfinansować można zakup i instalację kolektorów słonecznych oraz pozyskiwanie energii cieplnej ze źródeł geotermalnych. Działanie 9.5 poświęcono wyłącznie produkcji biopaliw i biokomponentów, a Działanie 9.6 budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych.

Bardzo ciekawe jest Działanie 10.3, z którego środki przeznaczone są na rozwój przemysłu produkującego urządzenia do pozyskiwania energii z OZE. Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie rynkowe i niewielką liczbę przedsiębiorstw produkujących tego typu urządzenia jest szansa, że środki europejskie pozwolą na zwiększenie ich dostępności w Polsce.

Wybór projektów następuje najczęściej w trybie konkursowym. Informacji na temat zasad aplikacji o środki, kryteriów wyboru projektów czy terminów konkursów najlepiej szukać w instytucjach wdrażających odpowiedzialnych za dystrybucję funduszy. Każda z instytucji posiada swoją stronę internetową, na której można też znaleźć niezbędne do aplikacji dokumenty. W czerwcu Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, który jest instytucją wdrażającą Działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3, rozpoczyna cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. Oprócz zasad aplikacji na szkoleniu zostaną też omówione zagadnienia związane z wypełnianiem wniosku, kwalifikowaniem kosztów, realizacją projektu. Jest to najlepsza okazja do zapoznania się z wymaganiami, jakie musi spełnić potencjalny beneficjent ubiegający się o środki na realizację projektu OZE.

źródło: Gazeta Prawna, 12 czerwca 2008 r.