Pytanie:
Jak wykazać w rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia), z jakim znakiem w poszczególnych pozycjach:
1) otrzymany aport środków trwałych,
2) otrzymany aport środków pieniężnych,
3) umorzoną pożyczkę inwestycyjną z WFOŚiGW, umorzenie odniesiono na przychody przyszłych okresów (czy w części A inne korekty lub zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych oraz w C (+) inne wpływy finansowe (dotacje),
4) przeznaczenie zysku netto na ZFŚS - korekta w A (+) zmiana stanu zobowiązań i C (-) inne niż wypłaty dla właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku,
5) przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy?

 

Odpowiedź:
Każde z pytań należy omówić oddzielnie. Warto podkreślić, że odpowiedzi na zadane pytania zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 1, stanowiący załącznik do uchwały nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 26).
Pierwsze pytanie dotyczy ujęcia w rachunku przepływów pieniężnych otrzymanych aportów w formie środków trwałych. W taka sytuacja nie powoduje wpływów lub wydatków środków pieniężnych, czyli nie będzie ujęta w rachunku przepływów.
Drugie pytanie dotyczy otrzymanych aportów w postaci środków pieniężnych. Niniejszy wpływ środków pieniężnych należy ująć w działalności finansowej w poz. C.I.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału.
Kolejne pytanie dotyczy umorzenia pożyczki inwestycyjnej, co zostało odniesione w rozliczenia międzyokresowe przychodów. Można zauważyć, że umorzenie pożyczki nie łączy się również z wpływami i wydatkami środków pieniężnych, a więc nie ma znaczenia dla rachunku przepływów. Ustalając jednak zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych niniejsza operacja powinna być z nich wyłączona.
Przeznaczenie zysku na ZFŚS również nie powoduje zmian w przepływach pieniężnych, czyli ustalając zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych operacja ta nie powinna być uwzględniona.
Podobnie, ostatnia sytuacja, czyli przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy nie ma żadnego znaczenia dla sporządzenia rachunku przypływów pieniężnych i nigdzie nie należy tego wykazać.
[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 6 XI 2017 r.]