Pytanie
Spółka z.o.o. podlegająca obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. zmiany w regulaminie wynagradzania przyznając pracownikom prawo do nagród jubileuszowych po 20 latach pracy w wysokości 20 tys. zł. Pierwsze nagrody zostały wypłacone w 2013 r. Sporządzając sprawozdanie za 2012 r. Spółka nie przekazała tej informacji biegłemu, ponieważ sama o tym fakcie zapomniała. W 2013 r. po raz pierwszy Spółka utworzyła rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. W związku z czym dokonała wyceny aktuarialnej na 31 grudnia 2012 r. oraz na 31 grudnia 2013 r. Kwotę rezerw przypadającą na 2012 r. spółka zaksięgowała oraz wykazała w sprawozdaniu jako błąd podstawowy - wynik lat ubiegłych (stratę z lat ubiegłych). Natomiast część przypadającą na 2013 r. odniosła bezpośrednio na wynik finansowy 2013 r. Zgodnie z KSR nr 7 i przykładem nr 7 w nim zawartym, Spółka zastosowała podejście retrospektywne stosując zapis sprawozdania trzykolumnowy (zgodnie z pkt 7.7 tego standardu). Należy zwrócić uwagę, że Spółka w wyniku błędu (zapomnienia) nie utworzyła tych rezerw w 2012 r. Należy również powiedzieć, iż od 2009 r. Spółka tworzyła rezerwy na niewykorzystane urlopy, niemniej jednak tego rodzaju rezerwy należą do innej kategorii oraz są tworzone w oparciu o inną podstawę prawną. Wypłata z tytułu niewykorzystanych urlopów następuje w oparciu o kodeks pracy, natomiast nagrody jubileuszowe w oparciu o zapis w regulaminie wynagradzania (poprzez KP).
Czy Spółka prawidłowo postąpiła wykazując rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe (około 15 tys. zł) oraz nagrody jubileuszowe (ok. 165 tys. zł) na 31 grudnia 2012 r. przy RZiS za 2013 r. 842 tys. zł oraz za 2012 r. 575 tys. zł netto poprzez kapitały jako błąd podstawowy - strata z lat ubiegłych?
Czy też powinna wykazać podejście prospektywne jako zmiana danych szacunkowych i całą kwotę rezerw ująć w wyniku 2013 r.?
Dla Spółki nie jest to zmiana danych szacunkowych, a utworzenie po raz pierwszy rezerw z zupełnie innych - nowych tytułów, co powinna zrobić już w 2012 r.