Odpowiedź:
Likwidacja obszaru chronionego krajobrazu z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem wymaga podjęcia uchwały przez sejmik województwa, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. uzgodnionej przez radę gminy oraz właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 23 ust. 3 u.o.p.). Uzgodnień, o których mowa w art. 23 ust. 3 u.o.p., dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., z zastrzeżeniem że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu.

Z treści art. 106 § 3 k.p.a. wynika, że jest to dwa tygodnie. Trudniej stwierdzić jednoznacznie, jak ma się zachować sejmik województwa, jeżeli RDOŚ negatywnie uzgodni projekt likwidacji obszaru chronionego krajobrazu sejmik powinien odstąpić od zamiaru zniesienia tej formy ochrony przyrody na danym terenie, gdyż stanowisko organu uzgadniającego jest wiążące, chociaż może również odwołać się od treści uzgodnienia, zgodnie z art. 106 § 5 k.p.a. To samo dotyczy odmowy uzgodnienia projektu uchwały likwidacji tej formy ochrony przyrody przez radę gminy.

Po uzgodnieniu projekt uchwały jest uchwalany.

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 18 pkt 20 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa, art. 23 ust. 2 u.o.p. Uchwała powinna być opublikowana w dzienniku urzędowym województwa, a wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od jej opublikowania. Powinna być także ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i powiatach, na terenie których położony jest obszar chronionego krajobrazu zlikwidowany przedmiotową uchwałą, np. poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy/powiatu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Likwidacja ochrony jest równoznaczna z uchyleniem zakazów i nakazów wprowadzonych dotychczasowym aktem (uchwałą sejmiku lub rozporządzeniem wojewody).

Uwagi
Zaistniałe zmiany w środowisku przyrodniczym muszą mieć charakter bezpowrotny. Jeżeli natomiast ze stanu faktycznego wynika, że zaistniałe zmiany nie mają charakteru nieodwracalnego, to brak jest podstaw do likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu (K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Zakamycze 2005 r.).

Uzasadnienie:
W przypadku likwidacji obszaru chronionego krajobrazu projekt uchwały powinien zawierać szczególności:
1) wskazanie uchylanego aktu prawa miejscowego dla likwidowanego obszaru chronionego krajobrazu;
2) uzasadnienie, ocenę skutków regulacji.

Dokumentacja umożliwiająca ocenę zasadności wniosku dotyczącego likwidacji obszaru chronionego krajobrazu wymagana przez RDOŚ w procedurze uzgodnienia uchwały to:
- ocena dotycząca bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem dla obszarów projektowanych do wyłączenia spod ochrony;
- dokumentacja fotograficzna dla obszarów projektowanych do wyłączenia spod ochrony (zdjęcia kolorowe zapisane na płycie CD/DVD ze wskazaniem terminu wykonania). 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami