Pytanie
Zakład wniósł o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli piętrzącej do 1 m poza terenami form ochrony przyrody. Budowlą tą jest: przepust okularowy z zastawką w jednym przewodzie zlokalizowany w drodze leśnej na rzece i taki sam przepust zlokalizowany w ciągu drogi gminnej na rzece. Stwierdzono, że przedsięwzięcie wymaga zgłoszenia, tym samym nie wymaga ustalenia warunków zabudowy. W toku postępowania, po merytorycznym przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że przepust ten nie będzie umożliwiał piętrzenia wody ponad przyległy teren albo akwen. Nie będzie to więc budowla piętrząca. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) - dalej pr. bud., brak możliwości "zgłoszenia takiej budowli". Wymagane jest pozwolenie na budowę a tym samym decyzja o warunkach zabudowy.
Jak postąpić ma starosta w ww. sytuacji?
Jakie skuteczne czynności prawne można podjąć, by prawidłowo poprowadzić niniejsze postępowanie?