Pytanie
Posiadaliśmy udziały w prywatnej spółce z o.o., jednakże spółka, której jesteśmy udziałowcami została przejęta przez inną spółkę z o.o., zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. W związku z tym otrzymaliśmy w zamian udziały w spółce przejmującej, wg ustalonego parytetu wymiany. Wartość nominalna otrzymanych udziałów w spółce przejmującej wynikająca z aktu notarialnego jest niższa od wartości księgowej udziałów spółki przejmowanej. Natomiast wartość godziwa udziałów spółki przejmującej, wynikająca z wyceny dokonanej przez niezależny podmiot, na podstawie której ustalono parytet wymiany jest wyższa.
Jak ustalić wartość objętych udziałów - czy wg wartości nominalnej wynikającej z aktu notarialnego, wg wartości godziwej udziałów spółki przejmującej czy wartości godziwej udziałów spółki przejmowanej, wynikającej z dokonanej wyceny?
Jak zaksięgować taką transakcję?