Pytanie
Wśród produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych przez spółkę znajdują się produkty, w których składka ubezpieczeniowa jest roczna, płatna w formie jednorazowej z góry. W sytuacji wpływu składki rocznej przychodem (zarówno bilansowym jak i podatkowym) ujmowanym w miesiącu jej otrzymania jest 1/12 składki rocznej, a pozostała część składki jest rozliczana w kolejnych miesiącach przez rezerwę składek. Prowizja agenta, który doprowadził do zawarcia umowy ubezpieczenia i będzie ją obsługiwał, stanowiąca zgodnie z zapisami w umowie agencyjnej w 1/12 swej wysokości koszt akwizycji (wynagrodzenie za zawarcie), a w 11/12 koszt obsługi ubezpieczenia, wypłacana jest agentowi jednorazowo na początku rocznego okresu ubezpieczenia. Prowizja ta w całości traktowana jako koszt podatkowy miesiąca, w którym dokonana została zapłata na rzecz agenta.
1. Czy ww. koszty prowizji ze względów podatkowych powinny być rozliczane w czasie, czy też z punktu widzenia przepisów podatkowych dopuszczalne jest określenie "zasady istotności" tzn. określenie kwotowe jednostkowego poziomu operacji, poniżej którego koszty te nie są rozliczane w czasie, a w całości są traktowane jako koszt podatkowy miesiąca, w którym zostały poniesione? Jeżeli dopuszczalne jest określenie "poziomu istotności", to wówczas jak i gdzie należy go wprowadzić oraz jakie jego wartości są zwyczajowo akceptowane przez Urzędy Skarbowe?
2. W przypadku gdy nie można stosować "poziomu istotności" lub jeśli koszt ten przewyższa przyjęty "poziom istotności", czy i w jakich przypadkach można stosować rozliczenie kosztów prowizji (za zawarcie i za obsługę) w czasie:
a) poprzez rozliczenie ich w czasie z zastosowaniem metod matematycznych (metodą Zillmera)?
b) poprzez rozliczenie ich w czasie przez wyliczenie kosztów aktywowanych, przypisanych do danego okresu?