Pytanie
Jak należy prawidłowo rozliczyć dotację otrzymaną w ramach projektu " Adaptacja do zmiany" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ścieżki udziału "Na własny rachunek", Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie poddziałanie 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie?
Rozliczam się na zasadach ogólnych PKPiR, nie jestem czynnym podatnikiem VAT.
Czy otrzymana dotacja w kwocie 40.000 zł stanowi przychód z działalności gospodarczej?
Czy zakup towaru handlowego, kasy fiskalnej, wyposażenia, środków trwałych w tym samochodu osobowego sfinansowanych dotacją stanowi koszt uzyskania przychodu?
Oprócz dotacji przez okres 6 miesięcy będę otrzymywać również wsparcie pomostowe na sfinansowanie bieżących kosztów działalności.
Czy otrzymane wsparcie pomostowe będzie stanowiło przychód z działalności, a wydatki sfinansowane "pomostówką" mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?