Szkolenie pozwoli na właściwe zrozumienie klauzul umownych stosowanych w praktyce w umowach o roboty budowlane oraz umowach o prace projektowe. W ramach szkolenia zostaną omówione najważniejsze postanowienia ww. umów, z uwzględnieniem pułapek prawnych, które mogą z nich wynikać.


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwestorów (zamawiających roboty budowlane) oraz szeroko pojętych wykonawców (generalnych wykonawców, wykonawców, podwykonawców, jak i dalszych podwykonawców robót).

Program szkolenia:
1. Charakter umowy o prace projektowe i umowy o roboty budowlane - przepisy znajdujące zastosowanie.
2. Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo inwestycyjne).
3. Określenie przedmiotu umowy w umowie o roboty budowlane i w umowie o prace projektowe. Obowiązki i uprawnienia stron. Terminy w umowach i konsekwencje wynikające z nich niedochowania.
4. Odpowiedzialność za teren budowy.
5. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane:
6. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o prace projektowe:
7. Prawa autorskie do projektu budowlanego.
8. Uregulowanie nadzoru autorskiego.
9. Odpowiedzialność projektanta za wady projektu.
10. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, kaucja na zabezpieczenie, prawidłowe zastrzeżenie kar umownych).
11. Odpowiedzialność kontraktowa (odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach, kary umowne, wykonanie zastępcze, ubezpieczenie robót budowlanych).
12. Rękojmia za wady i gwarancja jakości. Zasady dochodzenia roszczeń.
13. Zastosowanie i znaczenie warunków kontraktowych FIDIC.
 

Serwis ABC Budownictwo objął szkolenie patronatem medialnym>>>