Pytanie
Jak prawidłowo powinien postąpić organ podatkowy w przypadku złożenia korekty deklaracji na podatek od środków transportowych w związku ze sprzedażą pojazdów podlegających opodatkowaniu?
Podatnik będący właścicielem kilku pojazdów złożył w terminie deklarację na podatek od środków transportowych na 2012 rok i zapłacił podatek w całości. W dniu 28 lutego 2013 r. złożył korektę deklaracji za 2012 rok wskazując kwotę podatku o 204 zł mniejszą, gdyż dwa pojazdy zostały sprzedane w listopadzie 2012 r. (już po zapłaceniu podatku za cały rok w kwocie wynikającej z pierwszej deklaracji złożonej w lutym 2012 r.).
Jak w tym przypadku powinien postąpić organ podatkowy?
Czy właściwym i koniecznym będzie przeprowadzenie postępowania w przedmiocie określenia wysokości nadpłaty w trybie art. 74a o.p.?
Brak wniosku podatnika o stwierdzenie nadpłaty wyklucza możliwość zastosowania art. 75 o.p.
Czy wystarczy jedynie dokonanie na koncie podatnika odpisu z tytułu sprzedaży pojazdów w kwocie wynikającej z korekty deklaracji bez wydawania decyzji dotyczącej nadpłaty?
Należy nadmienić, iż w chwili składania korekty deklaracji za 2012 rok na podatniku ciążyły zaległości z tytułu podatku od środków transportowych za 2013 rok (I rata). Zgodnie zaś z art. 76 o.p. nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
Czy organ podatkowy może zaliczyć nadpłatę za 2012 rok na poczet zaległej I raty 2013 wydając postanowienie w tej sprawie bez wcześniejszego określania wysokości nadpłaty na podstawie art. 74a o.p.?