Pytanie
Wnioskodawca złożył wniosek o specjalny zasiłek celowy przykładowo w dniu 1 lipca. Dochód osoby przekracza kryterium dochodowe (130%), określone w art. 8 u.p.s. Pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Następnie kierownik ośrodka wydaje decyzję administracyjną w sprawie, również najpóźniej w terminie 14 dni od sporządzenia wywiadu środowiskowego. W decyzji poucza się wnioskodawcę o możliwości odwołania się od decyzji w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji. W sumie wypłata świadczenia może nastąpić (w skrajnym przypadku) w 42 dniu licząc od dnia złożenia wniosku.
Czy postępowanie administracyjne w tej sprawie jest zgodne z przepisami prawa określonymi w k.p.a. i u.p.s.?