Pytanie
W dniu 15 października 2010 r. strona złożyła wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Świadczenia te zostały przyznane decyzją z dnia 25 października 2010 r. na okres zasiłkowy 2010/2011, jednak w dniu 19 sierpnia 2011 r. strona zwróciła się z prośba o uchylenie ww. decyzji ze względu na wyjazd za granicę. GOPS uchylił świadczenia decyzją z dnia 23 sierpnia 2011 r. W grudniu 2013 r. ROPS wysłał pismo, w którym informuje, że w przedmiotowej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w okresach od 22 listopada 2010 r. do 26 listopada 2010 r. oraz od 26 lipca 2011 r. Ośrodek zwrócił się do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji uchylającej. SKO stwierdziło nieważność decyzji.
Jak teraz powinna wyglądać decyzja wydana zgodnie z art. 23a ust. 5 u.ś.r. skoro koordynacja została ustalona okresowo?