Pytanie
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: "Dla pozostałych dróg wyznaczonych na rysunku planu ustala się klasę techniczną VI i VII (drogi te na rysunku planu nie są opisane). Parametry projektowania tych dróg, w tym o przekroju ulicznym – wg "Wytycznych projektowania dróg VI i VII kl. Technicznej – WPD – 3".Ponadto jest niejasne czy zapisy planu odnoszą się także do dróg wewnętrznych niepublicznych, które stanowią większość na terenie wsi.
Jak powinien zachować się organ architektoniczno-budowlany w stosunku do interpretacji zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie ustalenia klasy technicznej dróg, kiedy nie obowiązują Wytyczne Projektowania Dróg, a obowiązują warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie według rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.?