Pytanie
PINB wydał decyzje w sprawie rozbiórki na jednego z inwestorów. Następnie ta decyzja została zaskarżona do organ II instancji. Sąd oddalił tą skargę i utrzymał w mocy zaskarżona decyzje PINB. Z kolei PINB wszczął postępowanie egzekucyjne, mające na celu wyegzekwowanie nałożonego obowiązku, nakładając postanowieniem grzywnę w celu przymuszenia. W ostateczności Sąd uchylił decyzje PINB i nakazał wykonanie rozbiórki na dwójkę inwestorów.
Jakie czynności powinien podjąć PINB wobec wszczętego postępowania egzekucyjnego?
Czy w takiej sytuacji powinien również uchylić dokonane czynności egzekucyjne?
Jaką podać podstawę prawną?