Pytanie
Wykonawca w złożonej ofercie zaproponował produkt firmy X. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający zwrócił się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień treści złożonej oferty, gdyż z wiedzy zamawiającego wynikało, iż producent X nie ma w swojej ofercie w/w. produktu. Wykonawca wyjaśnił, iż na dzień upływu terminu składania ofert producent miał w ofercie wskazany produkt, jednak na dzień złożenia wyjaśnień już go nie ma bo został wycofany z produkcji. Wykonawca dołączył oświadczenie producenta.
Jak ocenić ofertę z taką informacją?
Czy są podstawy do odrzucenia oferty ww. wykonawcy?