Pytanie
Jak powinien postąpić organ właściwy do zakresie ochrony gruntów rolnych w przypadku powzięcia informacji przekazanej z ewidencji gruntów i budynków o faktycznym wyłączeniu gruntów rolnych klasy III z produkcji rolniczej (poszerzenie drogi wojewódzkiej)?
Z wyjaśnień ZDW wynika, że zmiany w ewidencji są spowodowane potrzebą ujednolicenia stanu prawnego ze stanem faktycznym istniejącym co najmniej od czasu zarządzania tymi drogami przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych (w 1998 r. przedmiotowa droga będąca drogą krajową została zaliczona do dróg wojewódzkich). W związku z potrzebą uregulowania stanu faktycznego działka gruntowa wchodząca w skład pasa drogi wojewódzkiej została wydzielona, a następnie w 2014 r. przejęta na rzecz województwa (decyzja administracyjna).
Czy w niniejszym przypadku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l.?