Pytanie
W sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za rok 2012 w pkt II - informacja o masie poszczególnych rodzajów i kolumnie I nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne należy wpisać:
1. adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne lub
2. nazwę i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, któremu przekazano odebrane odpady komunalne.
W przypadku 1: czy w kolumnie IV - Masa odebranych odpadów komunalnych należy wpisać masę odpadów przekazaną do poszczególnej instalacji (huta, papiernia) czy masę odebranych odpadów z terenu gminy?
W przypadku 2: czy w kolumnie IV - Masa odebranych odpadów komunalnych należy wpisać masę odpadów przekazaną kolejnemu zbierającemu czy masę odebranych odpadów z terenu gminy? Jaki sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych winien wpisać przedsiębiorca, jeśli on tylko zbiera z terenu gminy i dalej przekazuje kolejnemu "zbieraczowi" a w kolumnie V wymagany jest sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zgodny z załącznikiem 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
Czy można wpisać zbieranie?