Pytanie
Jak obliczyć w rocznym sprawozdaniu o rodzajach wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi w dziale 9, procent współspalania odpadów w ogólnej masie paliwa?
W wytwornicy ciepła spalane są: gaz - w ilości A, drewno (zrębka energetyczna opałowa itp.) w ilości B, odpady drzewne (odsorty - kod 030105) - w ilości C, odpady kory (03 01 01) w ilości D, paliwo alternatywne (pył ze szlifowania, rozdrobnione włókno drzewne) w ilości, E.
Proszę o podanie wzoru.
Czy w rubryce: odpady powstające w trakcie termicznego przekształcania, podać całą ilość powstałego żużla (19 01 12), czy tylko proporcjonalnie ilości spalonych odpadów (z C D E)?