Mija termin udzielonej koncesji, urząd kontaktował się z przedsiębiorcą w tej sprawie, ale ten poinformował, że nie jest już prezesem tej spółki i nie wie, gdzie należy jej szukać, ponieważ zmieniła zarząd i siedzibę. W dostępnym w Internecie zapisie KRS ciągle widniej nieaktualne dane dotyczące siedziby i zarządu, korespondencja wysyłana wraca do urzędu nieodebrana. Jak przeprowadzić postępowanie wygaszające w takim przypadku?
Organ po ustaleniu zmiany adresu siedziby spółki oraz zarządu oraz ustaleniu, że dane zawarte w KRS spółki są niezgodne ze stanem faktycznym, powinien wystąpić z wnioskiem do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej zgodnie z treścią art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - dalej k.p.a., a po wyznaczeniu tego przedstawiciela z jego udziałem poprowadzić postępowanie w sprawie wygaszenia koncesji. Niestety, nie będzie wystarczającym przyjęcie, że dwukrotne awizowanie zawiadomienia o wszczęciu wysłanego na dotychczasowy adres siedziby spółki lub adresy członków zarządu jest równoznaczne z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania.
Przesyłka zawierająca zawiadomienie może powrócić z poczty z następującymi adnotacjami: "adresat wyprowadził się" lub "adresat pod wskazanym adresem nieznany". W przypadku adnotacji o takiej treści zgodnie z linią orzeczniczą, organ administracyjny nie może skorzystać z domniemania przewidzianego w art. 44 k.p.a. (tak NSA w wyroku z dnia 14 lutego 1992 r., SA/Wr 19/92, niepubl.). Organ zatem powinien podjąć czynności mające na celu ustalenie aktualnego adresu strony np. wystąpić do Wydziału Udostępniania Informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA z prośbą o udostępnienie danych ze zbioru danych PESEL, po czym w przypadku uzyskania nowego adresu wysłać ponownie przesyłkę, i w przypadku adnotacji o treści "podwójne awizo" uznać pismo za doręczone skutecznie zgodnie z art. 44 § 4 k.p.a. Jednak to domniemanie, że przesyłka została skutecznie doręczona jest wzruszalne. Wystarczyłoby bowiem, że nowy zarząd, który w jakiś sposób dowiedziałby się, że odbyło się postępowanie bez jego udziału, wystąpił o wznowienie postępowania jako podstawę tego wznowienia podając, że nie został w trakcie postępowania koncesyjnego pouczony o obowiązku wskazania nowego adresu lub podania zmian w składzie zarządu, a organ faktycznie tego nie uczynił, to sprawa musiałby toczyć się od początku także wtedy, gdyby upłynął okres, na jaki koncesja została wydana. Zgodnie z orzecznictwem organ może zastosować art. 41 § 2 k.p.a. wyłącznie, gdy pouczy o tym stronę wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania. Ponadto sądy uznają, że nawet w takim przypadku w sytuacji, gdy organ pouczył stronę postępowania o obowiązku określonym w art. 41 § 1 k.p.a., lecz jednocześnie wie, że strona wyprowadziła się lub jest nieznana pod wskazanym adresem, nie może on uznać doręczenie pisma za skuteczne, co w tym przypadku ma miejsce. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej.