Pytanie
Do zgłaszanych na podstawie art. 152 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne składane są wyniki pomiarów wykonane w marcu-kwietniu 2011 r.
Czy oznacza to, iż są to instalacje istniejące przed 1 stycznia 2011 r., dla których wykonano aktualnie pomiary z uwagi na zmianę warunków pracy?
Dodatkowo, w sprawozdaniu z pomiarów pojawia się krótka informacja, iż na obiekcie znajdują się również źródła innych operatorów. Próby wyjaśnienia z operatorem czy pracowały wszystkie urządzenia wytwarzające pola w danym zakresie częstotliwości spotykają się z odmową z uzasadnieniem, iż obowiązkiem zgłaszającego jest podanie wyników pomiarów i przesyłanie sprawozdania jest i tak dobrą wolą.
Jak właściwie stosować przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - dalej r.z.i.p.e.?