Pytanie
Zakład pracy w marcu 2014 r. zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracownika na 1/10 etatu. W tym samym miesiącu pracownikowi wypłacono wynagrodzenie w wysokości: 144,96 zł. Płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zastosował podwyższone koszty pracownicze (139,06 zł) oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł), ZUS 13,71%, Wynagrodzenie brutto wynosi 168 zł (1/10 płacy minimalnej). Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 0 zł. Z wynagrodzenia pracownika pobiera się składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (144,96 zł). Przepis ten wskazuje jednocześnie, że w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika (o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 powołanej ustawy) jest wyższa od obliczonej przez niego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
Czy uwzględniając powyższą kwotę wynagrodzenia brutto i wymiar etatunienależy potrącać składki zdrowotnej od wynagrodzenia pracownika?