Pytanie
Burmistrz miasta zezwolił przedsiębiorcy na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości będącej w jego posiadaniu, bowiem drzewa kolidowały z budową obiektu handlowego. W oparciu o art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) organ odroczył na okres 3 lat od daty wydania decyzji opłatę, zobowiązując podmiot do zastąpienia usuwanych drzew innymi drzewami liściastymi, których gatunki określono w wydanym zezwoleniu (zaakceptowane pisemnie przez stronę). Ustalono ponadto, że przedsiębiorca z uwagi na brak możliwości nasadzenia drzew na swoim terenie dokona nasady drzew na terenie należącym do gminy, co również zostało z nim ustalone w formie pisemnej. Po upływie terminu na wykonanie nasadzeń organ przeprowadził kontrolę wykonalności decyzji, która wykazała, że podmiot częściowo wykonał warunek decyzji, tj. część drzew (wymaganych gatunków) nasadził na terenie gminnym, natomiast niektóre drzewa (gatunki niezgodne z wydanym zezwoleniem) posadził na swoim terenie.
Jak ma postąpić organ w wyżej opisanym przypadku?