Pytanie
Zakład posiadał pozwolenie starosty na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów, które obowiązywała do połowy tego roku. Decyzją starosta nałożył na zakład obowiązek wykonywania pomiarów wielkości emisji raz na dwa lata. Na podstawie tych wyników i czasu pracy emitorów obliczana była wysokość opłat za korzystanie ze środowiska (sprawozdania do marszałka). Ilość emitowanych rocznie do powietrza pyłów. Na podstawie wyliczonej wielkości emisji i zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p. zakład dokonał zgłoszenia instalacji. Zniknął zatem obowiązek wykonywania pomiarów wielkości emisji.
Jak należy określać wielkość emisji dla potrzeb wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska?
Czy przyjąć ostatnie z wykonanych pomiarów i aktualny – np. w 2013 r. - roczny czas pracy emitorów, czy też konieczne jest wykonywanie nadal pomiarów?
Nie przewiduje się zmian technologicznych mających wpływ na pracę emitorów.