Pytanie
Pytanie dotyczy zapisów w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Paragraf 12 mówi o tym, że szpital sporządza i prowadzi dokumentację medyczną, podobnie w § 38 oraz 40 jest mowa o tym, że zakłady opieki zdrowotnej sporządzają i prowadzą odpowiednie rodzaje dokumentacji.
Ale już w § 57 lekarz udzielający świadczeń w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej [...] już tylko prowadzi (nie ma słowa sporządza). Podobnie jest w § 62 i 68.
Pytanie w szczególności dotyczy przypadku dokumentacji w formie elektronicznej.
Czy i jakie ewentualne konsekwencje ma brak słowa "sporządza" w wymienionych wyżej paragrafach w świetle zapisu w § 72 ust. 1, gdzie zapisano, że "dokumentacja wewnętrzna przechowywana jest przez podmiot, który ją sporządził"?
Czy nadinterpretacją byłoby stwierdzenie, że lekarz prowadzący prywatną praktykę lekarską nie musi przechowywać dokumentacji elektronicznej (dalej ją prowadząc), innymi słowy, czy może to "przechowywanie" zlecić innemu podmiotowi z zachowaniem warunków opisanych w rozdziałach 6, 7 i 8 ww. rozporządzenia?