Czy firma może zbierać odpady zużytych olejów odpadowych z grupy 13 na działce, którą dzierżawi, w kontenerze ustawionym na utwardzonym podłożu?
Oleje odpadowe miałyby być gromadzone w odpowiednich pojemnikach zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi, natomiast pojemniki umieszczone byłyby w kontenerze.
Czy też do zbierania olejów odpadowych wymagane jest koniecznie utwardzone i zadaszone pomieszczenie magazynowe?
Co oznacza zapis w § 4 przytoczonego rozporządzenia: "...wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów"?

W świetle zapisów § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968)- dalej r.sz.s.p.o., oleje odpadowe powinny być zbierane do szczelnych, wykonanych z materiałów trudno palnych oraz odpornych na działanie tych olejów pojemników, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Pojemniki powinny być ponadto właściwie oznakowane. Jak można wnioskować z treści pytania, w analizowanej sytuacji, powyższe warunki zostały (lub mają zostać) spełnione. Ponadto w § 4 r.sz.s.p.o. wskazuje się na konieczność magazynowania olejów odpadowych w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu oraz opadami atmosferycznymi, przy czym nie wskazuje się na konieczność magazynowania tego rodzaju odpadów w pomieszczeniu. Jeżeli zatem pojemniki z olejami odpadowymi są ustawione np. w kontenerze, którego konstrukcja w dostateczny sposób zabezpiecza grunt oraz zapewnia ochronę przed opadami atmosferycznymi, wówczas w mojej ocenie nie ma przeszkód aby tego rodzaju rozwiązanie uznać za prawidłowe. Miejsca w których magazynuje się oleje odpadowe powinny być ponadto wyposażone w dostosowane do ilości magazynowanych olejów, urządzenia lub środki do zbierania wycieków tego rodzaju odpadów. Akt r.sz.s.p.o. nie wskazuje jednoznacznie na konkretne rozwiązania. W mojej ocenie należałoby zatem mając na względzie lokalne warunki, specyfikę miejsca, a także biorąc pod uwagę przewidziane do magazynowania ilości odpadów, zastosować np. wannę wychwytującą, zestaw sorbentów, mat lub rękawów sorpcyjnych albo inne dostępne na rynku i stosowane powszechnie rozwiązanie, które w razie ewentualnego wycieku, pozwoliłoby na zebranie oleju odpadowego i usunięcie rozlewiska w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo - wodnego.

Anna Nieć