Jak można płoszyć (odstraszać) gołębie, w tym grzywacza?
Na płoszenie gołębi, z wyłączeniem gołębi grzywaczy, wymagane jest uzyskania odstępstwa GDOŚ od zakazu, którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p., zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 u.o.p. Zezwolenie powinno odpowiadać wymogom art. 56 ust. 7 u.o.p.
Gołębie, z wyłączeniem gołębia grzywacza, są objęte ścisłą ochroną. Tak wynika z pozycji 264 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) - dalej r.g.d.z. W § 6 pkt 11 r.g.d.z. zabrania się w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną płoszenia. Zakaz nie jest jednak zakazem bezwzględnie obowiązującym, gdyż GDOŚ może dany gatunek wyłączyć spod zakazu, jeśli jest to uzasadnione. Podmiot, który chce zgodnie z prawem płoszyć ptaki, musi wystąpić o zezwolenie na to działanie, wskazując podmiot, który będzie płoszył gołębie oraz sposoby i środki, jakie będą w tym celu stosowane. Zezwolenie powinno zawierać treść, zgodną z art. 56 ust. 7 u.o.p. Prawidłowe zezwolenie powinno zawierać wszystkie wskazane w niniejszym przepisie elementy, na co wskazuje użycie przez ustawodawcę zwrotu "zezwolenia zawierają". Przesłanka z art. 56 ust. 7 pkt 4 u.o.p. zostanie spełniona poprzez wskazanie, że przedmiotowe zezwolenie zostało wydane na "płoszenie" wymienionych w decyzji gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą (gołębi z wyłączeniem gołębia grzywacza), poprzez wskazanie konkretnych rodzajów działań, np. metody z użyciem sokolnika albo urządzeń wydających dźwięki wydawane przez ptaki drapieżne (np. jastrzębia gołębiarza), płoszenie hukowe, odstraszanie przy użyciu sylwetek ptaków drapieżnych. Natomiast płoszenie gołębia grzywacza nie wymaga uzyskiwania zezwolenia na płoszenie, albowiem nie jest to ptak objęty ochroną.

Alicja Brzezińska