Jak długo zachowuje ważność wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Obowiązujące przepisy nie regulują okresu ważności wypisu ani wyrysu z ewidencji gruntów. Dokumenty te bezsprzecznie potwierdzają prawdziwość zawartych w nich danych na dzień ich sporządzenia. Ocena aktualność posiadanego wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów może być uzależniona od przedmiotu sprawy administracyjnej, podmiotu, jakiemu jest on przedkładany oraz czynności, do dokonania której jest on przeznaczony.
 

 


Zagadnienie ewidencji gruntów zostało uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) - dalej u.p.g.k. Szczegółowy zakres wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów został określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) - dalej r.e.g.b., które precyzuje treść i formę wypisu oraz wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz klauzul związanych z ich uwierzytelnieniem. Ani w u.p.g.k., ani w r.e.g.b. nie określono okresu, po upływie którego wydane wnioskodawcy dokumenty miałyby utracić swą ważność. Nie mniej jednak w przypadku niektórych nieruchomości dane wyszczególnione w ewidencji gruntów mogą ulegać częstej dezaktualizacji. W związku z powyższym pomimo tego, że termin ważności wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów nie został uregulowany, dokumenty te mogą zostać uznane za nieaktualne przez podmioty, którym są one przedkładane, z punktu widzenia przedmiotu i celu prowadzonego postępowania. Tym samym należy przyjąć, iż dokumenty te będą stwierdzać określony stan faktyczny i prawny na dzień ich wystawienia. Natomiast w przypadku czynności dokonywanych po dacie jego wystawienia przyjęcie, iż dany wypis i wyrys z ewidencji gruntów są aktualne uzależnione od oceny podmiotu, któremu są one przedkładane (np.: notariusz, bank itp.).