Łączny koszt tych projektów wynosi ponad 3,97 mld zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to ponad 1,60 mld zł. Warto podkreślić, że poza funkcjonującą instalacją termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Warszawie są to pierwsze tego typu inwestycje w Polsce.

W nowo wybudowanych obiektach odpady będą utylizowane, co przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia ilość odpadów kierowanych na składowiska (jest to jedno ze zobowiązań Polski, jako członka Unii Europejskiej). Oparte o najnowocześniejsze technologie instalacje będą przetwarzać odpady komunalne w energię elektryczną i cieplną.

Beneficjenci pięciu z wyżej wymienionych projektów (poza poznańskim) posiadają ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, co umożliwiło rozpoczęcie prac na placach budowy.

Jako pierwsza decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymała inwestycja pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Obecnie jest to najbardziej zaawansowany projekt. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2013 r. Wykonano już wykop pod budynek bunkra, ponadto gotowe są fundamenty blokowe i część ścian żelbetowych. Powstał także wykop pod fundamenty kotłów budynku spalania. Obecnie wykonywane są roboty inżynieryjno-budowlane skupione wokół budynku spalania i hali wyładunku odpadów.

Więcej: Termiczne przetwarzanie zamiast składowania odpadów - trwa budowa nowoczesnych instalacji spalarniowych, mos.gov.pl