Czy instalacja, w której prowadzi się m.in. cięcie plazmą, stanowi instalację do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś.?

Czy tego typu instalacją będą także instalacje, w których prowadzi się procesy: cięcia laserem, cięcia w mieszance acetylenowo-tlenowej, natryskiwanie powłok metalicznych, szlifowanie? Jakie inne procesy można zaliczyć odpowiednio do obróbki powierzchniowej metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub metalicznych?


Odpowiedź:

Obróbka powierzchniowa to nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi. Obróbkę powierzchniową powinno się stosować po obróbce głównej jako końcową fazę procesu obróbki. Obróbka powierzchniowa może być mechaniczną, cieplną, chemiczną, z wykorzystaniem rozpuszczalników, poprzez powlekanie, czy też mieszaną.

Moim zdaniem, procesy technologiczne polegające na cięciu plazmą, cięciu laserem, cięciu w mieszance acetylenowo-tlenowej, szlifowaniu, napawaniu, skrawaniu, polerowaniu itp. metali lub tworzyw to obróbka powierzchniowa, ale nie z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych. W związku z powyższym nie ma podstaw merytorycznych do zaliczenia instalacji, w której prowadzone są ww. procesy do instalacji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 13 r.p.z.o.ś.


Do takich instalacji możemy natomiast przykładowo instalacje, w których wykorzystywane są procesy odtłuszczania, wytrawiania, nakładania elektrolitycznego powłok (galwanizernie), polerowania chemicznego itp.


Również do ww. instalacji nie zalicza się instalacji, w których natryskiwane są powłoki metaliczne, chyba że jest to operacja technologiczna ściśle związana z procesami wymienionymi powyżej, występującymi przed natryskiwaniem lub po natryskiwaniu.

W przypadku zastosowania w procesie technologicznym rozpuszczalników organicznych np. do odtłuszczania powierzchni przed natryskiwaniem można także rozważyć zaliczenie instalacji do § 3 ust. 1 pkt 14 r.p.z.o.ś.